Arreta - logo 2019_color 2

 

Od 1.3.2019 se pro Vás měníme v Domov Arreta o.p.s.

Měníme pouze název společnosti, z důvodu časté záměny s jiným poskytovatelem sociálních služeb, vše ostatní zůstává. Budeme nadále umožňovat domácím pečujícím čas k odpočinku a načerpání nových sil k další péči a uživatelům setrvávat ve svém domácím prostředí bez nutnosti odejít do domovů pro seniory.

Připravujeme pro Vás nové webové stránky, které najdete na adrese www.arreta.cz

 

Pro elektronickou komunikaci jsou již zprovozněny emaily:

domov@arreta.cz (obecné informace)

reditelka@arreta.cz (pro komunikaci s ředitelkou zařízení)

socialni@arreta.cz (pro komunikaci se sociální pracovnicí)

vedouci@arreta.cz (pro komunikaci s vedoucí oddělení)

ekonom@arreta.cz (pro komunikaci s ekonomem a personalistou)

 

 

 Úvod

NAŠE POSLÁNÍ

Posláním je poskytnout pobytovou odlehčovací službu seniorům a zdravotně postiženým občanům od 19-ti let věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí za podpory pečující osoby a nejsou tak schopni svoji nepříznivou sociální situace řešit vlastními silami, ani za podpory terénních služeb a pečující osoba z nějakého důvodu potřebuje, aby za ni převzal krátkodobě péči jiný subjekt.

CÍLOVÁ SKUPINA

Služba je poskytována osobám ve věku od 19 let:

- se zdravotním postižením

- s chronickým onemocněním

A seniorům, kteří z důvodu věku či zdravotního stavu potřebují pomoc jiné osoby při běžných činnostech každodenního života.

 

Poskytnutí odlehčovací služby se vylučuje, jestliže:

- jde o osobu trvale upoutanou na lůžko

- jde o osobu se smyslovým postižením

- zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení

- osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci

- chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití


Žadatel o odlehčovací služby může být odmítnut z důvodu

-         nedostatečné kapacity zařízení

O všech odmítnutých žadatelích se vede evidence.

Cíle služby

- Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek, regeneraci sil a podporu dalších svépomocných aktivit pečovatelů.

- Poskytnout uživateli sociální službu odpovídající jeho schopnostem, potřebám a přáním.

- Překonávat a zmírňovat překážky plynoucí ze snížené soběstačnosti uživatele a v nejvyšší možné míře rozvíjet nebo udržovat jeho schopnosti a dovednosti.

- Podporovat sociální začleňování uživatele ve spolupráci s rodinou, dalšími institucemi a návaznými službami.

 

Strategický cíl odlehčovací služby

- Udržení a zvyšování kvality poskytované sociální služby.

 

Principy poskytovaných služeb

Sociální služba je poskytována v souladu s platnou legislativou, tj. se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Následující principy zachycují hodnoty, které jsou používány při poskytování sociální služby v zařízení

- Poskytovat služby vždy v zájmu uživatelů a náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv, základních svobod osob a zachování lidské důstojnosti

- Individuální přístup k uživatelům a respektování jejich potřeb

- Podpora nezávislosti, samostatnosti a soběstačnosti uživatelů a rozvoj schopností uživatelů

- Rovnocenný a spravedlivý přistup ke všem uživatelům

 

Odlehčovací služba není zdravotnické zařízení, ale zařízení sociální péče.

V našem zařízení není zdravotnický personál. Všechny námi poskytované služby vykonávají pracovníci v sociálních službách. Pokud nastane situace, kdy je potřeba vykonat zdravotní úkon (převaz, výměna močového katetru, aplikace inzulínu nebo jiných léků, apod.), je nutno zajistit na základě žádanky od praktického lékaře domácí zdravotní péči, která přijede do naší organizace a daný úkon vykoná. Pracovníci v sociálních službách pouze dohlížejí nad užíváním léků, které jsou nadávkované v našich týdenních dávkovačích na léky.

 

Dávkování léků lze zajistit těmito způsoby:

- Uživatel si dávkuje a užívá léky sám

- Jednou týdně nebo na základě domluvy dochází a dávkuje léky rodina

- Na základě žádanky od praktického lékaře zajišťuje dávkování léků zdravotní sestra z agentury  domácí zdravotní péče

 

Informace o sociální službě DO 28. 02. 2019

Společnost:                      SENIOR CENTRUM Hradec Králové o. p. s.

Adresa:                             Příčná 413, 500 11 Hradec Králové

IČ:                                     260 12 294

Bankovní spojení:             35-369 650 257/0100

E-mail:                               seniorcentrum.hk@seznam.cz

Web:                                  www.senior-centrum-hk.cz

Telefon:                              495 523 414

 

Informace o sociální službě OD 01. 03. 2019

Společnost:                      Domov Arreta o.p.s.

Adresa:                             Příčná 413, 500 11 Hradec Králové

IČ:                                     260 12 294

Bankovní spojení:             35-369 650 257/0100

E-mail:                               domov@arreta.cz

Web:                                  www.arreta.cz (na zprovoznění webu neustále pracujeme)

Telefon:                              495 523 414

Místo poskytované služby

- 2 NP objektu Jungmannova 1437, 500 02 Hradec Králové

 

Doba poskytování služby

- služba je poskytována nepřetržitě, 24 hodin denně po celý rok

 

Zaměstnanci poskytující službu

>        sociální pracovnice

>        vedoucí odlehčovací služby

>        pracovníci v sociálních službách

>        pracovnice úklidu

 

Hlavní účel a předmět činnosti

Účelem registrované služby je poskytování sociální služby v souladu s § 44 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a § 10 vyhlášky MPSV č. 505/2006.

Postup před přijetím na odlehčovací služby

1. Osobní kontakt, předání informací o poskytované službě

2. Sepsání Žádosti o přijetí na odlehčovací služby s vlastnoručním podpisem žadatele a předání poskytovateli

3. Při prvním pobytu, s datem nástupu delším než jeden měsíc od data nástupu na Žádosti sepsání smlouvy o rezervaci pobytu s poskytnutím odlehčovací služby a zaplacení rezervačního poplatku ve výši 1.000,- Kč

3. Sociální šetření v místě pobytu žadatele o službu popřípadě v zařízení poskytovatele sociální pracovnicí poskytovatele

4. Vyhovění nebo odmítnutí žádosti

5. Příjetí uživatele v dohodnutém termínu a čase

 

SENIOR CENTRUM Hradec Králové o. p. s.
Jungmannova 1437
500 02 Hradec Králové


Tel.: 495 523 414
E-mail: seniorcentrum.hk@seznam.cz

IČ: 26012294