Veřejný závazek SENIOR CENTRA Hradec Králové o.p.s.

 

Poslání

Posláním SENIOR CENTRA Hradec Králové o.p.s. je poskytnout pobytovou odlehčovací službu seniorům a zdravotně postiženým občanům od 19-ti let věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí za podpory pečující osoby a nejsou tak schopni svoji nepříznivou sociální situace řešit vlastními silami, ani za podpory terénních služeb a pečující osoba z nějakého důvodu potřebuje, aby za ni převzal krátkodobě péči jiný subjekt.

 

Cílová skupina

Služba je poskytována osobám ve věku od 19 let:

- se zdravotním postižením

- s chronickým onemocněním

A seniorům, kteří z důvodu věku či zdravotního stavu potřebují pomoc jiné osoby při běžných činnostech každodenního života.

 

Poskytnutí odlehčovací služby se vylučuje, jestliže:

- jde o osobu trvale upoutanou na lůžko

- jde o osobu se smyslovým postižením

- zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení

- osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci

- chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití


Žadatel o odlehčovací službu může být odmítnut z důvodu

- nedostatečné kapacity zařízení

O všech odmítnutých žadatelích se vede evidence.

 

Cíle služby

- Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek, regeneraci sil a podporu dalších svépomocných aktivit pečovatelů.

- Poskytnout uživateli sociální službu odpovídající jeho schopnostem, potřebám a přáním.

- Překonávat a zmírňovat překážky plynoucí ze snížené soběstačnosti uživatele a v nejvyšší možné míře rozvíjet nebo udržovat jeho schopnosti a dovednosti.

- Podporovat sociální začleňování uživatele ve spolupráci s rodinou, dalšími institucemi a návaznými službami.

 

Strategický cíl odlehčovací služby

- Udržení a zvyšování kvality poskytované sociální služby.

 

Principy poskytovaných služeb

Sociální služba je poskytována v souladu s platnou legislativou, tj. se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Následující principy zachycují hodnoty, které jsou používány při poskytování sociální služby v zařízení

- Poskytovat služby vždy v zájmu uživatelů a náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv, základních svobod osob a zachování lidské důstojnosti

- Individuální přístup k uživatelům a respektování jejich potřeb

- Podpora nezávislosti, samostatnosti a soběstačnosti uživatelů a rozvoj schopností uživatelů

- Rovnocenný a spravedlivý přistup ke všem uživatelům

 

Informace o sociální službě

Společnost:                      SENIOR CENTRUM Hradec Králové o. p. s.

Adresa:                             Příčná 413, 500 11 Hradec Králové

IČ:                                     260 12 294

Bankovní spojení:             35-369 650 257/0100

E-mail:                               seniorcentrum.hk@seznam.cz

Web:                                  www.senior-centrum-hk.cz

Telefon:                              495 524 414

 

Místo poskytované služby

- 2 NP objektu Jungmannova 1437, 500 02 Hradec Králové

 

Doba poskytování služby

- služba je poskytována nepřetržitě, 24 hodin denně po celý rok

 

Zaměstnanci poskytující službu

>        sociální pracovnice

>        vedoucí odlehčovací služby

>        pracovníci v sociálních službách

>        pracovnice úklidu

 

Hlavní účel a předmět činnosti

Účelem registrované služby je poskytování sociální služby v souladu s § 44 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a § 10 vyhlášky MPSV č. 505/2006.

SENIOR CENTRUM Hradec Králové o. p. s.
Jungmannova 1437
500 02 Hradec Králové


Tel.: 495 523 414
E-mail: seniorcentrum.hk@seznam.cz

IČ: 26012294